Algemene voorwaarden

1.1. Alle door Yoga Glow gecommuniceerde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

1.2. Abonnementsgelden worden door Yoga Glow via betaalverzoek per sms verstuurd, deze zal iedere 1e van de maand plaatsvinden vanaf het moment dat je het abonnement in laat gaan. Je gaat een betaalverplichting aan van minimaal 3 maanden, daarna is het abonnement maandelijks opzegbaar.

1.3. Deelnemers kunnen geen aanspraak maken op gehele of gedeeltelijke restitutie van les(senkaart)gelden, tenzij expliciet anders overeengekomen. (te weten in geval van ongeval, overlijden, blessure.) Het abonnement/de rittenkaart kan op pauze gezet worden in deze gevallen. (Proef)lessen en rittenkaarten hebben een geldigheidsduur waar niet van afgeweken wordt, het is de verantwoordelijkheid van de klant deze in acht te houden.

2. Lessen

2.1. De lessen van Yoga Glow worden aangeboden volgens rooster, het rooster kan tussentijds gewijzigd worden. Wijzigingen worden voorafgaand gecommuniceerd per email, de website en FB/Instagram.

2.2. Lessen kennen in beginsel een vaste docent maar Yoga Glow kan een vervangende docent inzetten.

2.3. Bij verhindering voor een les dient de deelnemer zich tijdig (uiterlijk 6 uur van tevoren) af te melden voor de les, zo is er plaats voor iemand anders.

3. Annuleringsvoorwaarden en restitutie

Annuleren van een workshop of speciale les dient ten minste 5 werkdagen voor aanvang van de workshop te geschieden via miriamboon1@gmail.com Indien de deelnemer zich tijdig afmeldt, wordt het deelnamegeld binnen 14 dagen gerestitueerd. Bij niet of niet tijdige afmelding, kan geen aanspraak gemaakt worden op restitutie van het deelnamegeld. Workshop deelname is niet persoonsgebonden; het is mogelijk om een vervang(st)er aan een workshop te laten deelnemen.

4. Geldigheid, verlengen, blokkeren en opzeggen abonnement

4.1. Het Onbeperkt Yoga maandabonnement is persoonsgebonden en derhalve niet door andere personen te gebruiken.

4.2. Het Onbeperkt Yoga maandabonnement wordt voor tenminste 3 maanden afgesloten. Na afloop van deze periode wordt het abonnement stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, met een schriftelijke (email) opzegtermijn van 1 kalendermaand.

4.3. Elke 1e van de maand wordt er een betaalverzoek verstuurd van €60,-, deze dien je binnen 2 dagen te voldoen. Indien om welke reden dan ook de betaling niet mogelijk is, wordt het abonnementsgeld voor de betreffende maand gefactureerd (hierbij wordt € 2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht). Blijkt betaling dan nog niet mogelijk, dan heeft Yoga Glow het recht om een abonnement te beëindigen en komt er een aantekening van.

4.4. In geval van een aantoonbare blessure en/of ongeval, kan een abonnement tijdelijk geblokkeerd worden. Een blokkade kan worden aangevraagd en duurt zo lang als nodig is voor het herstel van de deelnemer, met een maximum van 12 maanden.

4.5. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht te blokkeren of geld retour te krijgen voor een periode waarin geen lessen gevolgd zijn is.

5. Uitval van lessen, trainingen en/of workshops & vakantierooster

5.1. Yoga Glow is 2 weken per jaar gesloten. De sluitingsdata worden tijdig gecommuniceerd per email en via de website, FB/Instagram en/of in de studio.

5.2. Tijdens schoolvakantieperiodes, zoals opgenomen op www.schoolvakanties-nederland.nl, worden de lessen regulier aangeboden. Het Zomervakantie rooster wordt tijdig gecommuniceerd via onze nieuwsbrief, website, facebookpagina en/of in de studio.

5.3. In onze tarieven zijn sluitingsdata én aangepaste lesroosters tijdens schoolvakanties, zoals bedoeld in lid 1 en 2 van dit artikel, verdisconteerd.

5.4. Bij onvoldoende deelnemers, dit uitsluitend ter beoordeling van Yoga Glow, kan een workshop worden geannuleerd. Yoga Glow zorgt er voor dat annulering zo snel als mogelijk wordt gecommuniceerd via onze facebookpagina, email en/of sms.

5.5. Indien Yoga Glow een workshop annuleert ontvangen alle deelnemers die reeds betaald hebben, binnen 14 dagen het betaalde bedrag retour.

6. Risico en aansprakelijkheid

6.1. Deelname aan de de lessen, trainingen en/of workshops verzorgd door Yoga Glow, geschiedt altijd op eigen verantwoordelijkheid en voor eigen risico van de deelnemer.

6.2. Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van hun gezondheid en fysieke gesteldheid en de docent daarover – of over een wijziging daarin- te informeren. Overleg bij twijfel over deelname altijd met een arts/therapeut!

6.3. Yoga Glow is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, blessures en/of ander persoonlijk letsel ontstaat tijdens of ten gevolge van de lessen, trainingen en/of workshops. Eveneens kan Yoga Glow niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing, verduistering of diefstal van dan wel schade -zowel direct als indirect- aan goederen.

7. Geheimhouding en privacy

7.1. Yoga Glow behandelt alle door de deelnemer beschikbaar gestelde en eventueel vertrouwelijke informatie volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

7.2. Yoga Glow zal geen persoonsgegevens verstrekken aan derden zonder voorafgaande toestemming van de deelnemer.

8. Overige bepalingen

8.1. Het dragen van buitenschoeisel is in de zaal niet toegestaan.

8.2. Het is niet toegestaan te eten in de zaal, drinken mag meegenomen worden in een afsluitbare bidon.

8.3. Yoga Glow behoudt zich het recht voor om tussentijdse wijziging door te voeren zoals bijvoorbeeld tariefswijzigingen (jaarlijkse indexatie per 1 januari haar prijzen of ten gevolge van veranderende wetgeving), openingstijden, lestijden etc..

9. Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1. Op alle diensten en/of leveringen van Yoga Glow is nederlands recht van toepassing

9.2. Een klacht over een geleverde dienst, behandeling en/of product moet binnen 5 werkdagen na levering, telefonisch of schriftelijk, worden gemeld.

9.3. Yoga Glow zal zo spoedig mogelijk contact opnemen met de klager teneinde de klacht te bespreken en een voor beide partijen passende oplossing te vinden.

9.4. Indien een klacht of geschil niet in onderling overleg -na uiterste inspanning(en) van beide partijen, opgelost- kan worden, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

9.5. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig of nietig is/zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

10. Slotbepaling

Deze bepalingen zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere rechtshandelingen van Yoga Glow. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien rust de beslissing uitsluitend bij Yoga Glow.